Regulamin używania wspólnego znaku towarowego

Na podstawie art. 138 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) ustala się regulamin używania znaku towarowego.
§1
PODMIOT PRAWA
Podmiotem wspólnego prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego są:
1. Korbank S.A.
2.
zwani dalej Uprawnionymi
§2
PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Przedmiotem regulaminu jest wspólne prawo ochronne na znak towarowy o nazwie „POLSKI KAPITAŁ” zwany dalej znakiem.
2. Niniejszy regulamin ustanawia sposób używania znaku oraz tryb przyznawania używania znaku przez Uprawnionych dla innych podmiotów.
3. Znak stosuje się do oznaczenia firm o polskim kapitale oraz produktów, towarów tych firm.
4. Uprawnieni mogą udzielić w formie pisemnej prawa używania znaku wszystkim Użytkownikom, którzy spełniają kryteria określone w niniejszym regulaminie.

§3
NADANIE PRAWA DO UŻYWANIA ZNAKU
1. o prawie do używania znaku decydują jednocześnie Korbank S.A oraz ….. zwani dalej Uprawnionymi.
2. Uprawnieni mogą udzielić prawa użytkowania znaku podmiotom który spełniają następujące warunki:
jest przedsiębiorcą, którego firma ma główną siedzibę w Polsce,
co najmniej 51% kapitału firmy znajduję się na terenie Polski,
co najmniej 71 % podatków firmy jest odprowadzane do Urzędu Skarbowego na terenie Polski.
1. Podmioty ubiegające się o prawo do używania znaku składają wniosek w formie pisemnej i elektronicznej na formularzu znajdującym się na stronie……………………. stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Wnioski o udzielenie prawa do używania znaku rozpatrywane będą na posiedzeniu przez Uprawnionych, które odbywać się będzie raz w miesiącu w siedzibie spółki Korbank S.A.
3. Pisemne decyzje będą przekazywane wnioskodawcom niezwłocznie wraz z instrukcją dalszego wypełnienia formularza uruchomienia używania znaku.
4. Prawo do używania znaku będzie udzielone na okres 1 roku z możliwością przedłużenia tego prawa na kolejne 1 roczne okresy.
5. Za używanie znaku przez okres 1 roku Uprawnieni pobierają symboliczną opłatę od Użytkowników w kwocie 100,00 zł netto. Na opłatę składa się :
przekazanie certyfikatu używania znaku na adres Użytkownika,
możliwość pobrania znaku w oznaczonej rozdzielczości,
możliwość używania znaku zgodnie z §4 regulaminu,
opłaty korespondencyjne.

§4
SPOSÓB UŻYWANIA ZNAKU
1. Użytkownik używając Znaku jest zobowiązany do:
używania znaku w niezmienionej formie,
dbałość o prestiż znaku,
używania znaku w ramach prowadzonej przez nich działalności.
Znak może być wykorzystany w oryginalnych barwach lub jednokolorowo w dowolnej barwie i wielkości z zachowaniem proporcji wielkości elementów znaku. Znak musi być wyraźnie czytelny i dobrze widoczny. Za stosowanie znaku, a w szczególności w ramach reklamy, korzystający ze znaku jest odpowiedzialny przed XXXX. Znak może być wykorzystany tylko przez AAAA i tylko w bezpośrednim związku z nazwą lub logotypem przedsiębiorstwa AAAAA. Prawo do korzystania ze znaku jest ograniczone do podmiotu uprawnionego do korzystania ze znaku i nie wolno go przenosić bez zgody XXXXXX na osoby trzecie lub prawnych następców AAAAAA. W przypadku, jeżeli przekazanie będzie konieczne, należy złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek.
AAAa nie jest upoważniony do wprowadzania zmian w znaku. Znaku nie wolno wykorzystywać do celów reklamy w sposób wprowadzający w błąd.

AAA nabywa nieprzenoszalne i niewyłączne prawo do korzystania ze znaku w sposób powyżej wskazany. Innych logotypów znajdujących się na dokumentach, stronie www etc. nie wolno wykorzystywać w oderwaniu od regulaminu.

Prawo AAA do używania ze znaku wygasa ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wypowiedzenia, jeżeli:
– AAAA nie zgłasza w trybie natychmiastowym zmian w swoim przedsiębiorstwie lub
przesłanek wskazujących na takie zmiany, które dla postępowania i dla XXXX – kapituła-Korbank, mają kluczowe znaczenie,
– znak jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem,
– nie uregulowano wynagrodzenia w terminie określonym w umowie

Towarami dla których oznaczania przeznaczony jest Znak są: klasy 42, 38 w kategorii klasyfikacji nicejskiej

1. Usługami dla których oznaczania przeznaczony jest Znak jest klasa 35 w kategorii klasyfikacji nicejskiej.

2. Znak może znaleźć się na:
plakatach, wizytówkach, drukach, materiałach promocyjnych,
stronie internetowej użytkownika,
dyplomach , certyfikatach wydawanych przez Użytkownika
tragach, wystawach.

1. Nie można umieszczać Znaku w publikacjach i witrynach, których zawartość dyskredytuje Uprawnionego lub jego produkty i usługi, narusza jego własność intelektualną lub inne prawa bądź jest sprzeczna z prawem.

§5
NARUSZENIE REGULAMINU
1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Uprawnieni wezwą pisemnie Użytkowników do zaniechania naruszeń i wyznaczą im w tym celu stosowny termin
2. W przypadku niezastosowania się do pisemnego wezwania Uprawnieni mogą cofnąć prawo do używania znaku.

§6
PRAWO DO WYSTĄPIENIA Z ROSZCZENIEM
1. Uprawnionemu oraz Użytkownikom przysługuje prawo do wystąpienia z roszczeniami wobec osób trzecich naruszających prawo z rejestracji Znaku.
2. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Uprawnionego
o dostrzeżonych naruszeniach Znaku przez osoby trzecie.
3. Niniejsza umowa przedłuża się każdorazowo o trzy lata, jeżeli żadna ze stron nie złoży wypowiedzenia w formie pisemnej w terminie trzech miesięcy przed wygaśnięciem umowy.
4. Prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Ważnym powodem jest wygaśnięcie prawa do korzystania ze znaku.

§7
ZMIANA REGULAMINU
Niniejszy Regulamin może być zmieniony uchwałą podjętą jednomyślnie przez Uprawnionych.
§8
RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ???

(…)
XXX nie udziela rękojmi na skuteczność i trwałość prawną dotyczącą umownych praw ochronnych, jak również co do braku wad prawnych i innych wad.