Regulamin

UŻYWANIA ZNAKU POLSKI KAPITAŁ

Na podstawie art. 138 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 zpóźn. zm.) ustala się regulamin używania znaku towarowego.

§1

PODMIOT PRAWA

Podmiotem wspólnego prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego jest KORBANK S.A. oraz Kapituła KORBANK S.A. zwani dalej Uprawnionymi.

§2

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Przedmiotem regulaminu jest wspólne prawo ochronne na znak towarowy o nazwie „POLSKI KAPITAŁ”, zwany dalej znakiem.

2. Niniejszy regulamin ustanawia sposób używania znaku oraz tryb przyznawania używania znaku przez Forum ekspertów dlainnych podmiotów zwanych dalej Użytkownikami.

3. Znak stosuje się do oznaczenia firm o polskim kapitale oraz produktów, towarów i usług tych firm.

4. Forum ekspertów może udzielić w formie pisemnej prawa używania znaku wszystkim Użytkownikom, którzy spełniają kryteria określone w niniejszym regulaminie.

§3

NADANIE PRAWA DO UŻYWANIA ZNAKU

1. O prawie do używania znaku decyduje Forum ekspertów składające się z 3 niezależnych osób powołanych przez Kapitułę.

2. Forum ekspertów podejmuję decyzję jednomyślnie.

3. Forum ekspertów może udzielić prawa użytkowania znaku podmiotowi, który spełniają następujące warunki:

jest przedsiębiorcą, którego firma ma główną siedzibę w Polsce,

co najmniej 51% kapitału firmy znajduję się na terenie Polski,

co najmniej 71 % podatków firmy jest odprowadzane do urzędu skarbowego na terenie Polski.

4. Podmioty ubiegające się o prawo do używania znaku składają wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu znajdującym się na stronie polskikapital.org.pl stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

5. Wnioski o udzielenie prawa do używania znaku rozpatrywane będą na posiedzeniu przez Kapitułę.

6. Pisemne decyzje będą przekazywane wnioskodawcom niezwłocznie wraz z instrukcją używania znaku.

7. Prawo do używania znaku będzie udzielone na okres 1 (jednego) roku z możliwością przedłużenia tego prawa na kolejne jednoroczne okresy.

8. Za używanie znaku przez okres 1 (jednego) roku Uprawnieni pobierają symboliczną opłatę od Użytkowników w kwocie 100,00 zł netto. Na opłatę składa się:

przekazanie certyfikatu używania znaku na adres Użytkownika,

możliwość pobrania znaku w oznaczonej rozdzielczości,

możliwość używania znaku zgodnie z §4 regulaminu,

opłaty korespondencyjne.

§4

SPOSÓB UŻYWANIA ZNAKU

1. Użytkownik, używając znaku, jest zobowiązany do:

używania znaku w niezmienionej formie,

dbałości o prestiż znaku,

używania znaku w ramach prowadzonej przezeń działalności,

używania znaku w sposób niewprowadzający w błąd.

2. Znak może być wykorzystany tylko bezpośrednio przez Użytkownika i tylko bezpośrednio w związku z nazwą lub logotypem przedsiębiorstwa.

3. Znak musi być dobrze widoczny i odpowiednio czytelny z zachowaniem proporcji i wielkości elementów znaku.

4. Znaku nie można przenieść na osoby trzecie lub prawnych następców. Jeżeli nastąpi taka konieczność, należy złożyć odpowiedni wniosek do Forum Ekspertów.

5. Towarami, dla których oznaczania przeznaczony jest znak, są klasy 42 i 38 w kategorii klasyfikacji nicejskiej.

6. Usługami, dla których oznaczania przeznaczony jest znak, jest klasa 35 w kategorii klasyfikacji nicejskiej.

7. Znak może znaleźć się na:

plakatach, wizytówkach, drukach, materiałach promocyjnych,

stronie internetowej użytkownika,

dyplomach, certyfikatach wydawanych przez Użytkownika,

targach, wystawach.

8. Nie można umieszczać znaku w publikacjach i witrynach, których zawartość dyskredytuje uprawnionego lub jego produkty i usługi, narusza jego własność intelektualną lub inne prawa bądź jest sprzeczna z prawem.

§5

NARUSZENIE REGULAMINU

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu uprawnieni wezwą pisemnie użytkowników do zaniechania naruszeń i wyznaczą im w tym celu stosowny termin.

2. W przypadku niezastosowania się do pisemnego wezwania uprawnieni mogą cofnąć prawo do używania znaku.

§6

PRAWO DO WYSTĄPIENIA Z ROSZCZENIEM

1. Uprawnionemu oraz użytkownikom przysługuje prawo do wystąpienia z roszczeniami wobec osób trzecich naruszających prawo z rejestracji znaku.

2. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia uprawnionego o dostrzeżonych naruszeniach znaku przez osoby trzecie.

§7

ZMIANA REGULAMINU

Niniejszy Regulamin może być zmieniony uchwałą podjętą jednomyślnie przez uprawnionych oraz Forum ekspertów.