Polski Kapitał wraz z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju

 pod Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego

zaprasza na wyjątkowe spotkanie poszerzające horyzonty biznesowe.

 

Forum Rozwoju MŚP

Przedstawiciele wielu branż, których łączy jedno: polski kapitał.

Prelegenci to doświadczeni w zarządzaniu menedżerowie.

Poruszą wiele tematów związanych z rozwojem MŚP.

Przy pysznej kawie, w kuluarowej atmosferze uczestnicy będą mogli wymienić doświadczenia. Restauracja zapewni gościom pożywny posiłek, by wszystkim wystarczyło energii na sesję networkingową, którą zakończymy Forum.

21.04.2020 r. godzina 11.00

będziemy kształtować swoją biznesową przyszłość.

Spotkanie odbędzie się w hotelu Śląsk przy ul. Oporowska 60, we Wrocławiu

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś na: www.polskikapital.org/forummsp

Dla Partnerów Polskiego Kapitału oraz Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju udział w tym wyjątkowym wydarzeniu to

jedynie 49 zł, dla pozostałych firm 99 zł.

Dołącz do programu Polski Kapitał i zyskaj tańszą wejściówkę oraz prawo do używania Znaku.

 

 

Agenda:

11.00 Powitanie Gości i zaprezentowanie Gospodarzy.

11.10 Rola samorządów we wspieraniu lokalnego biznesu. Gość Specjalny.

11.30 5 poziomów przywództwa – czyli co zrobić, żeby nasi pracownicy byli bardziej zaangażowani i oddani swojej pracy? Piotr Pytel Twoi Eksperci Sp. z o.o..

12.00 Zwrotne instrumenty finansowe dla MŚP Marek Ignor DFR Sp. z o.o..

12.20 Rola patriotyzmu gospodarczego Aleksandra Czerech Polski Kapitał.

12.40 Space 4.0 – start-upowy biznes w kosmosie. Jędrzej Kowalewski ScanWay Sp. z o.o..

13.00 Czy na lokalności można zbudować ogólnopolską markę? Grzegorz Szeliga Inet Group Sp. z o.o..

13.20 25 lat w biznesie, konkurencyjność dzięki innowacjom. Tymoteusz Biłyk Korbank S.A..

13.40 Jak wykorzystać digital marketing w 2020 roku do rozwoju przedsiębiorstwa. Łukasz Jaworski LTB Sp. z o.o..

14.00 Lunch.

15.00 Wspólnoty branżowe w procesie kształtowania uregulowań legislacyjnych. Karol Skupień Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej.

15.20 Alternatywne drogi rozwoju dla ISP czyli dywersyfikacja przychodów. Robert Kubica SilesiaSolar Sp. z o.o..

15.40 Droga do sukcesu poprzez silny zespół. Paweł Paluchowski  Korbank S.A..

16.00 Przerwa.

16.20 Sesja networkingowa: Jak utrzymać przewagę i wyprzedzić czas./ Człowiek jako wyzwanie dla współczesnego przedsiębiorstwa. / Pożyczki i wsparcie finansowe.

17.50 Zakończenie spotkania Zarząd PK, Zarząd DFR Sp. z o.o..

*Agenda może ulec zmianie.

 

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Forum Rozwoju MŚP dla Partnera Polskiego Kapitału/DFR Sp. z o.o. (49 zł)

Pełna nazwa Firmy

Adres Firmy (ulica, miasto, kod pocztowy)

Telefon kontaktowy

Adres email

NIP

REGON

Treść wiadomości 

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Forum Rozwoju MŚP (99 zł)

Pełna nazwa Firmy

Adres Firmy (ulica, miasto, kod pocztowy)

Telefon kontaktowy

Adres email

NIP

REGON

Treść wiadomości 

 

 

REGULAMIN

I. Informacje ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Forum Rozwoju MŚP obowiązują̨ wszystkich uczestników Forum organizowanego przez Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-677) przy ul. Nabycińskiej 19, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000369746 zwaną dalej Organizatorem.

W Forum mogą̨ brać́ udział te firmy, których zakres działania oraz prezentowana oferta są̨ zgodne z tematyką i zakresem branżowym Forum, chyba że Organizator wyrazi zgodę na udział w Konferencji firm, których oferta nie jest związana z zakresem branżowym Forum.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy

1.1. Uczestnikiem Forum Rozwoju MŚP jest osoba fizyczna, która zgłosiła swój udział poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na           stronie www.polskikapital.org/forummsp, oraz opłaciła wszystkie zobowiązania związane z uczestnictwem w Forum na podstawie wystawionych przez Organizatora faktur VAT.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa osobom, które posiadają nieuregulowane jakiekolwiek zobowiązania w stosunku do Korbank S.A..

3. Obowiązuje całkowity zakaz podejmowania przez uczestników działań promocyjnych w trakcie trwania Forum Rozwoju MŚP.

4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z konferencji osób zakłócających porządek oraz przekraczających ogólnie przyjęte normy zachowania.

III. Regulamin rejestracji

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W Forum Rozwoju MŚP

 1. Rejestracja na Forum Rozwoju MŚP słada się z czterech kroków:
  a) rejestracja on-line z podaniem następujących danych rejestrowanego: pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko oraz numer PESEL (w miejscu numeru NIP), wskazanie imienia i nazwiska rejestrowanego uczestnika, dane teleadresowe podmiotu dokonującego rejestracji, dane e-mailowe podmiotu dokonującego rejestracji.
  b) akceptacja warunków udziału w Konferencji oraz zobowiązanie do zapłaty za wejściówkę,
  c) dokonanie przez zgłaszającego w całości zapłaty opłaty konferencyjnej w wysokości brutto określonej na zamówieniu,
  d) otrzymanie przez zgłaszającego od Organizatora potwierdzenia rejestracji wysłanej w formie wiadomości e-mail wraz z fakturą, po odnotowaniu płatności na koncie Organizatora.
  Uwaga: Nie ma możliwości rejestracji w inny sposób, niż formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej.

Uwaga: Warunkiem prawidłowej identyfikacji przez Organizatora Państwa wpłaty, jest wpisanie w tytule wpłaty numeru NIP zgodnie z brzmieniem formularza rejestracyjnego oraz poprzedzonym napisem Forum. Inne tytuły zapłaty mogą skutkować nieprawidłowym przyporządkowaniem Państwa wpłaty i nie dopuszczeniem do udziału w Forum.

Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora Konferencji.

W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.

Z chwilą elektronicznej akceptacji, o której mowa w ust. 1 pkt. b) podmiot wskazany w zgłoszeniu zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora wskazanej w zamówieniu opłaty konferencyjnej na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Obowiązek zapłaty wygasa wyłącznie w sytuacji braku miejsc, o czym zgłaszający zostanie poinformowany przez Organizatora.

 1. Koszty uczestnictwa jednej osoby w Forum zgodne są z cennikiem zamieszczonym na stronie www.polskikapital.org/forummsp.
  Terminy płatności opłaty rejestracyjnej zgodne są z wystawioną fakturą VAT i muszą zostać uregulowane najpóźniej na 14 dni przed Forum. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być krótszy po uzgodnieniu z organizatorem.
 2. Po dokonaniu rejestracji zostanie przesłany na wskazany w formularzu adres e-mail numer konta bankowego oraz pole tytułem, jakie musi zawierać przelew. Po opłaceniu zamówienia oraz po wpływie środków na konto, zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 3. Należność za udział w Forum należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze VAT, który również będzie podany w wiadomości e-mail.
 4. . Opłata konferencyjna obejmuje:
  a) uczestnictwo w sesjach,
  b) materiały konferencyjne,
  c) obiad, przerwy kawowe według programu i menu ustalonego przez Organizatora,
 5.  Warunki rezygnacji z udziału w Konferencji:
  Każda zarejestrowana osoba może zrezygnować z udziału w Konferencji maksymalnie na 30 dni przed organizacją Forum poprzez wysłanie rezygnacji listem poleconym do Korbank S.A.na podany poniżej adres. W przypadku nieprzesłania rezygnacji uczestnik jest nadal zobowiązany zapłacić całość opłaty konferencyjnej. W przypadku rezygnacji pobierana jest opłata manipulacyjna w kwocie 100 zł netto.
  Korbank S.A., Ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław Z dopiskiem „Forum Rozwoju MŚP”.
 6. Zmiana osoby delegowanej na Konferencję jest możliwa bez dodatkowych kosztów, po uprzednim zgłoszeniu Organizatorom tego faktu na adres email info@polskikapital.org na 30 dni przed konferencją.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu Konferencji, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
 8. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. O udziale w Forum decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Organizatora.
 9. Uczestnik dokonujący rejestracji na Forum, wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Korbank S.A. Organizatora Forum Rozwoju MŚP, oraz wybranych partnerów wydarzenia, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 r. nr 133 poz. 883). Tym samym zgadza się na otrzymywanie informacji organizacyjnych związanych z Forum Rozwoju MŚP oraz dotyczących działalności i oferty jej organizatora i partnerów.
 10. Wysłanie niniejszego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy prawnej z Korbank S.A. dotyczącej udziału w Forum. Równocześnie uczestnik zgadza się na publikację swojego wizerunku w formie zdjęć i filmów z Forum.

Uczestnik dokonując rejestracji oświadcza, że wszystkie dane zamieszczone przeze niego są prawdziwe oraz akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Zapisy Regulaminu Uczestnictwa w Forum i Postanowień Szczegółowych do Regulaminu Uczestnictwa w Forum oraz Regulaminu Obiektu, w którym odbywa się Forum, stanowią integralną część umowy.
  2. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczanie w materiałach reklamowych i informacyjnych zdjęć i opisów Uczestnika, wykonanych przez Organizatora podczas trwania Konferencji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu odtwarzania przez Wystawcę utworów muzycznych podczas trwania imprezy.
 3. Obowiązuje odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
 4. Wszyscy biorący udział w Forum zobowiązani są do przestrzegania postanowień Szczegółowych Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin został sporządzony w jednej wersji językowej.
 6. W przypadku nie unormowanych spraw niniejszymi przepisami obowiązują przepisy polskiego prawa materialnego.
 7. Ochrona danych osobowych, wizerunku oraz polityka prywatności
  a) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator tj. Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-677) przy ul. Nabycińskiej 19 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000036974 b) Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Uczestnika podmiotom powiązanym z Organizatorem oraz podwykonawcom w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzeniaForum. c) Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Forum oraz inne dane zebrane przez Organizatora (adres e-mail) przetwarzane są w celu przeprowadzenia Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Uczestnik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych a także prawo wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. d) Dokonując zgłoszenia udziału w Konferencji i uiszczając płatność Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach. e) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana poprzez zgłoszenie udziału w Forum i dokonanie płatności jest zezwoleniem na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych informacji przez Organizatora również w celach marketingowych oraz statystycznych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity) oraz zgodą na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). f) Poprzez zgłoszenie udziału w Konferencji i dokonanie płatności Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Forum. g) Organizator oraz podmioty, którym dane osobowe Uczestnika zostaną udostępnione zgodnie z Regulaminem podejmują wszelkie niezbędne starania w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych im danych osobowych, zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. h) Podczas Forum Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Forum. Uczestnictwo w Forum jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie przez Organizatora, podmioty z nim powiązane oraz partnerów Forum wizerunku każdego z Uczestników we wszelkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.